All LONG MEDIUM BOOTCAMP

Business & Sale

Xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả trên E-commerce

Những thông tin, phương pháp chi tiết nhất dành cho những ai đã - đang - sẽ có ý định xây dựng kênh Thương Mại Điện Tử một cách hiệu quả

04/03/2019 6 buổi
Xem khóa học

Business & Sale

Route to Market Strategy

Route to Market Strategy - Xây dựng Chiến Lược Kênh Phân Phối & Đội Ngũ Bán Hàng trong 2 NGÀY

19/01/2019 4 buổi
Xem khóa học

Business & Sale

Finance For Non-Finance Managers

Khóa học cung cấp kiến thức TÀI CHÍNH NỀN TẢNG & thiết yếu cho Business owner - Marketing - Trade Marketing - Sales

23/03/2019 4 buổi
Xem khóa học