About Me
Huỳnh Thụy Ái Vân Background

Huỳnh Thụy Ái Vân

Finance Director

Finance Excellence Team

Chị có hơn 15 năm làm việc tại Unilever Vietnam và Unilever Asia ( Singapore). Kinh nghiệm nhiều năm trong Business performance, Financial operations, Financial control & audit
1
089 918 91 98