Muốn phân tích tốt dữ liệu ngành Trade, bạn cần phải nắm rõ bản chất của việc phân tích cùng các nguyên tắc nên tuân thủ.