70

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả theo mô hình EOS giúp doanh nghiệp phân rã tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của doanh nghiệp xuống thành các mục tiêu hàng quý, triển khai các hành động để thực hiện mục tiêu và xây dựng nhịp họp của doanh nghiệp để phát hiện và giải quyết các vấn đề cản trợ doanh nghiệp đạt mục tiêu

Kết quả nhận được

Xác định rõ mục tiêu

Xác định rõ mục tiêu

Doanh nghiệp xác định rõ những mục tiêu quan trọng để tập trung thực hiện
Tăng mức độ đồng thuận

Tăng mức độ đồng thuận

Tăng cường tính trách nhiệm & sự đồng thuận từ cấp lãnh đạo đến nhân viên khi thực hiện mục tiêu chung của công ty
Giải quyết vấn đề kịp thời

Giải quyết vấn đề kịp thời

Giải quyết liên tục các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp

Các khía cạnh triển khai

NGUYÊN TẮC

 • Core value: phản ánh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, tức là những nguyên tắc, đạo đức, tôn chỉ hoạt động mà doanh nghiệp hướng đến.
 • Core focus: Dựa trên nền tảng thực tế và khả thi của doanh nghiệp, bao gồm năng lực hiện tại, tài nguyên có sẵn, thị trường và môi trường kinh doanh. Có khả năng đạt được trong tương lai dựa trên năng lực và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.
 • 10-year target: Tuyên bố dài hạn về mục tiêu và hướng phát triển của doanh nghiệp, không chỉ tập trung vào ngắn hạn. Nó cần phải có tính dài hạn, định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, từ 5 – 10 năm trở lên, để đảm bảo tính ổn định và bền vững.
 • Marketing Strategy: Giúp doanh nghiệp nổi bật trong cạnh tranh và tạo ra giá trị độc đáo. Nó nên định hướng đến việc phát triển các giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá, mang lại lợi ích và giá trị độc nhất với khách hàng hoặc cộng đồng.
 • 3-year picture: Được sắp xếp một cách cụ thể và rõ ràng, không để lại nhiều định kiến hoặc không rõ ràng. Nó cần phải được diễn đạt một cách rõ ràng, dễ hiểu và truyền cảm hứng để dễ dàng chia sẻ và hiểu rõ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức.

NGUYÊN TẮC

The people analyze: Đánh giá và phân tích khả năng và phù hợp của nhân viên với các vai trò, công việc hoặc dự án cụ thể.

Accountability chart:

 • Rõ ràng và minh bạch về trách nhiệm, quyền hạn và tương tác giữa các thành viên trong tổ chức
 • Tăng cường sự đồng thuận, hiệu quả làm việc và trách nhiệm cá nhân trong tổ chức

Right people, right seat: Mỗi người trong tổ chức cần được đặt vào vị trí công việc phù hợp với năng lực, kỹ năng và định hướng của họ

NGUYÊN TẮC

Dữ liệu thực tế:

 • Các chỉ số được đưa ra phải dựa trên dữ liệu thực tế, không dựa trên cảm tính hoặc giả định
 • Phải thu thập, đánh giá và sử dụng dữ liệu đúng, đầy đủ và chính xác

KPIs: Xác định và theo dõi các chỉ số quan trọng (Key Performance Indicators - KPIs) để đo lường hiệu suất và tiến độ đạt được các mục tiêu, giúp đánh giá đúng tình hình và đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở thông tin chính xác.

Theo dõi định kỳ và điều chỉnh:

 • Thiết lập các quy trình để theo dõi dữ liệu và đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra
 • Dữ liệu được thu thập được phản hồi và xử lý để điều chỉnh hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tốt hơn

Dữ liệu có giá trị trong việc ra quyết định: Cơ sở để ra quyết định trong các cuộc họp và thảo luận chiến lược giúp đưa ra quyết định dựa trên thông tin khách quan, thay vì dựa vào cảm tính hoặc suy đoán

NGUYÊN TẮC

Đơn giản hóa:

 • Quy trình cần được thiết kế đơn giản và dễ hiểu để giúp tất cả các thành viên trong tổ chức có thể áp dụng và tuân thủ dễ dàng.
 • Các bước, quy trình, và hướng dẫn cần rõ ràng và không quá phức tạp.

Tính nhất quán: Áp dụng nhất quán trên toàn bộ tổ chức, đồng thời cũng cần đảm bảo tính nhất quán trong thực hiện theo thời gian giúp đồng bộ hóa hoạt động của tổ chức và đạt được sự hiệu quả cao hơn.

Đáp ứng các mục tiêu của tố chức: Đưa ra các mục tiêu rõ ràng, phân rõ trách nhiệm, và định kỳ đánh giá kết quả để đảm bảo tính hiệu quả của quy trình.

Tính minh bạch:

 • Đảm bảo tính minh bạch trong cách thực hiện, giám sát và đánh giá.
 • Tất cả các thành viên trong tổ chức cần được thông tin rõ ràng về quy trình và có khả năng truy cập vào thông tin liên quan để đạt được tính minh bạch cao.

Điều chỉnh tính linh hoạt: Có khả năng điều chỉnh linh hoạt dựa trên thay đổi của tổ chức và môi trường kinh doanh, thích ứng với sự thay đổi và cải tiến liên tục để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

NGUYÊN TẮC

Specific:

 • Mục tiêu cần được định nghĩa rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu.
 • Mô tả rõ những gì cần đạt được, bằng cách sử dụng các số liệu đo lường, con số, dấu mốc cụ thể để xác định mục tiêu một cách rõ ràng và dễ đo lường.

Measurable: Mục tiêu cần đo lường được để có thể đánh giá mức độ đạt được, các chỉ số đo lường rõ ràng, để đo lường và theo dõi tiến độ đạt đến mục tiêu.

Achievable:

 • Mục tiêu cần phải khả thi và có thể đạt được với những nguồn lực, thời gian và năng lực hiện có của tổ chức.
 • Mục tiêu quá khó hoặc không khả thi có thể dẫn đến mất động lực và không đạt được kết quả như mong đợi.

Relevant:

 • Mục tiêu cần phải có liên quan và đồng bộ với mục tiêu tổng thể của tổ chức hoặc của dự án.
 • Đáp ứng được nhu cầu và mục đích chiến lược của tổ chức, đồng thời mang lại giá trị và đóng góp tích cực vào kết quả cuối cùng.

Time based: Có khả năng điều chỉnh linh hoạt dựa trên thay đổi của tổ chức và môi trường kinh doanh, thích ứng với sự thay đổi và cải tiến liên tục để đảm bảo tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

NGUYÊN TẮC

 • Tính quan trọng và ưu tiên: Vấn đề ảnh hưởng lớn đến hoạt động hoặc kết quả của mô hình, và cần được giải quyết để đạt được mục tiêu
 • Khả năng giải quyết: Đánh giá khả năng giải quyết của các vấn đề. Các vấn đề có khả năng giải quyết cao, tức là có phương pháp, nguồn lực, hoặc giải pháp thích hợp để xử lý, nên được ưu tiên.
 • Có thể đo lường được: Các vấn đề cần được định nghĩa rõ ràng, đo lường được và có thể theo dõi để đánh giá tiến độ và hiệu quả của việc giải quyết vấn đề.

NGUYÊN TẮC

 • Annual planning: Xây dựng mục tiêu & kế hoạch 1 năm cấp công ty & phòng ban​
 • Half-year review: review lại kết quả hoạt động nửa năm và cập nhật các ưu tiên + kế hoạch nửa năm còn lại
 • Quarterly review: review lại kết quả hoạt động trong quý và xác định các ưu tiên + kế hoạch quý sau
 • Monthly review: Update tiến độ & kết quả vận hành, các ưu tiên quý, xác định vấn đề và giải pháp để đạt mục tiêu
 • Weekly review: Update tiến độ & kết quả hoạt động trong tuần, xác định vấn đề và giải pháp để đạt mục tiêu

Khách hàng của doanh nghiệp phản hồi

Lương Anh Vũ​

Kiến thức và kinh nghiệm mà tôi thu được sau khóa đào tạo tại CASK rất thực tế và hữu ích. Các chiến dịch tôi đề xuất đều đã được dựa trên những sự thấu hiểu đúng, trên dữ liệu và cả thực tiễn. Theo quan điểm của tôi thì người học gần như đã có 3 năm kinh nghiệm sau khóa đào tạo này.

Lương Anh Vũ​

Trade Marketing Executive – Vinamilk

Hồ Thị Thanh Hương

Nhờ sự giao tiếp tương tác với người huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi trong suốt nhiều năm đã trở nên lạc hậu. Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc thực thi, nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu về lập kế hoạch và phát hiện rất nhiều cơ hội trong những kênh phân phối hiện đại.

Hồ Thị Thanh Hương

Reginal Sales manager – SC Johnson​

Hồ Bỉnh Hiệp​

Hiện tại, tôi có thể áp dụng ngay cho chuỗi cửa hàng của mình các bước trong chiến lược trưng bày hàng hóa trên kệ để tăng doanh thu. Kiến thức và thông tin này thực sự hữu ích cho công việc lập kế hoạch của tôi trong vận hành chuỗi.

Hồ Bỉnh Hiệp​

Operation manager – Family Mart​

Lê Công Đôn​

Học tại CASK thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Tôi đã học rất nhiều về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Trade. CASK cung cấp rất nhiều ý tưởng, ví dụ và mô hình thực tế. Rất nhiều bài tập đã giúp tôi nhìn thấy tổng thể hệ thống kênh phân phối. Nhờ kiến thức từ CASK, tôi cuối cùng đã đạt được sự nghiệp mà tôi luôn mơ ước.
 

Lê Công Đôn​

Sales Manager – Vietnammm ​

Tham khảo các chuyên môn khác Arrow

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp xây dựng cấu trúc các hệ thống công nghệ, cấu trúc dữ liệu phù hợp với mô hình vận hành, có lộ trình triển khai các hệ thống
Xem thêm

Đào tạo và phát triển (L&D)

Đào tạo và phát triển (Learning & Development) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định các kỹ năng, kiến thức cần phát triển
Xem thêm

Quản trị dự án

Quản trị dự án tốt giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để vận hành dự án, quản lý quy trình vận hành dự án và ứng dụng công nghệ vào quản lý
Xem thêm

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả theo mô hình EOS giúp doanh nghiệp phân rã tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của doanh nghiệp xuống mục tiêu
Xem thêm

Thiết kế mô hình vận hành doanh nghiệp

Mô hình vận hành doanh nghiệp chuẩn giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để thực hiện hoạt động vận hành, quản lý được quy trình vận hành
Xem thêm

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98