All LONG MEDIUM BOOTCAMP

Brand

Thiết kế chiến lược ngành hàng & danh mục thương hiệu, sản phẩm

Khóa "Category & Portfolio Strategy" là khóa học chuyên sâu thiết kế chiến lược ngành hàng để giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ những phân khúc nhu cầu & nhóm khách hàng tiềm năng, trong nội lực & sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả là chủ doanh nghiệp sẽ thiết kế được danh mục đa thương hiệu & sản phẩm để nắm bắt cơ hội để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

13/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Thiết Kế Concept Sản Phẩm/Dịch Vụ & Định Vị Thương Hiệu

Khóa "Product/Service Concept Development & Brand Positioning" giúp học viên có năng lực hiểu quy trình phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, có khả năng thiết kế ra concept sản phẩm/dịch vụ, thiết kế mẫu prototype tạo sức hút với khách hàng (bao gồm cách đặt tên sản phẩm, tuyên bố sản phẩm, claim, lí do để tin) trước khi test với khách hàng & kiến tạo định vị thương hiệu (định vị hình ảnh, cá tính & giá trị đại diện)

21/03/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Thiết kế chiến lược, thông điệp & kế hoạch truyền thông

Khóa "Integrated Brand Communication" giúp doanh nghiệp xác định đúng đối tượng cần truyền thông (am hiểu target audience, sự tác động của target audience lên shopper để mua hàng cho consumer, hành vi sử dụng media để search thông tin, tham khảo & ra quyết định mua hàng), thiết kế Brand Communication Idea nhất quán với định vị, lập Communication Plan (xây dựng thông điệp, chọn kênh & công cụ media phù hợp), xây dựng Campaign Idea cho từng chiến dịch

20/05/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Phương pháp tìm kiếm & sử dụng Consumer Insight cho business

Khóa "Capture & utilize consumer insights for business growth" giúp học viên hiểu bản chất, vai trò & áp dụng quan trọng của Consumer Insights vào tăng trưởng Business, đồng thời học viên sẽ được trải nghiệm Test Insight với khách hàng thật ở Focus Group Discussion để đánh giá Insight

25/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khóa "The Journey of Brand Building" chuyên sâu về xây dựng & phát triển thương hiệu, học viên sẽ có năng lực tư duy về cách làm: Phân khúc thị trường, xác định phân khúc nhu cầu & nhóm khách hàng tiềm năng, thiết kế chiến lược ngành hàng để nắm bắt cơ hội, chiến lược thương hiệu, lập kế hoạch Brand Plan để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, các module về các hoạt động Trade Marketing & Tài Chính cũng được giảng dạy để 1 marketer hiểu được bức tranh toàn cảnh của business

25/02/2019 20 buổi
Xem khóa học