All Long Medium Bootcamp

Brand

Xây Dựng Sản Phẩm Mới & Định Vị Thương Hiệu

Chiến lược phát triển sản phẩm và định vị thương hiệu cho sản phẩm mới.

20/12/2018 4 buổi
Xem khóa học

Brand

360º Brand Communications

Dành cho những người quan tâm và muốn xây dựng chiến lược truyền thông tích hợp một cách tối ưu.

20/11/2018 6 buổi
Xem khóa học

Brand

Winning Insight and Concept Writing

Hành trình trọn vẹn & duy nhất tìm kiếm insight và tạo nên concept thành công.

27/10/2018 6 buổi
Xem khóa học

Brand

The Journey of Brand Building

Khóa học hệ thống 14 kỹ năng quan trọng nhất của Brand Manager chuyên nghiệp.

12/11/2018 18 buổi
Xem khóa học