All Long Medium Bootcamp

Trade

Applied Shopper Marketing & Category Management

Ứng dụng Shopper Marketing & quản trị ngành hàng dành cho Trade Marketer & Retailer.

07/01/2019 6 buổi
Xem khóa học

Trade

Finance For Non-Finance Managers

Cung cấp kiến thức TÀI CHÍNH NỀN TẢNG & thiết yếu cho Business owner - Marketing - Trade Marketing - Sales.

15/12/2018 4 buổi
Xem khóa học

Trade

Promotion And Sales Cycle Planning

Giải mã CÔNG THỨC PROMOTION thành công của các công ty đa quốc gia.

05/01/2019 4 buổi
Xem khóa học

Trade

Impactful Trade Marketing Management

Khóa học hệ thống 14 kỹ năng quan trọng nhất của một Trade Marketing Manager chuyên nghiệp.

26/02/2019 18 buổi
Xem khóa học