All LONG MEDIUM BOOTCAMP

Trade

Thiết kế hoạt động Shopper Marketing dành chiến thắng tại điểm bán

Khóa "Integrated Shopper Marketing Mix" giúp học viên có năng lực thấu hiểu hành trình & hành vi mua hàng của Shopper (Shopper Journey, Shopper Mission & Shopper Mode), đặc tính & vai trò của từng kênh phân phối tác động đến hành vi mua, từ đó hướng dẫn cách thiết kế các chương trình ngay tại điểm bán để khiến Shopper phải mua hàng

02/04/2019 6 buổi
Xem khóa học

Trade

Thiết kế chiến lược khuyến mại & hoạch định bán hàng hiệu quả

Khóa "Trade Promotion & S&OP" giúp học viên có năng lực hiểu toàn diện về nguyên tắc vận hành & vai trò quan trọng của S&OP (Sales & Operation Planning) trong việc hoạch định & dự báo số bán, từ đó có thể tự tay thiết kế kế hoạch Promotion dài hạn trong 1 năm & triển khai xuống thành Promotion Guideline & Brief Sales

06/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Trade

Thiết kế chiến lược & kế hoạch Trade Marketing

Khóa "Impactful Trade Marketing Management" giúp học viên có năng lực am hiểu sâu sắc 3 yếu tố trụ cột quan trọng nhất của Trade Marketing: gồm Shopper, Kênh Phân Phối & Hoạt Động In-store để từ đó lên chiến lược, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động Trade Marketing hiệu quả nhằm tác động đến hành vi mua của Shopper tại điểm bán. Ngoài ra, học viên sẽ được đi Field Work thực tế để trực tiếp quan sát & cảm nhận , được hướng dẫn bởi giảng viên dày dẫn kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing

26/02/2019 18 buổi
Xem khóa học