About Me
Phạm Thanh Tuấn Background

Phạm Thanh Tuấn

Head of Technology & Analytis, Southeast Asia

AB INBEV

Anh có hơn 13 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Commercial cho các doanh nghiệp MNC như AB InBev, BAT, Coca Cola​.
1
0901 03 09 00