Bootcamp là chương trình đào tạo kết hợp training & coaching 1:1 tinh gọn, tập trung cung cấp phương pháp, tư duy để giải quyết các vấn đề "thực chiến" của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như kênh & hệ thống phân phối, B2B Marketing...

Các chủ đề của Bootcamp

Xây dựng chiến lược phân phối & mô hình phân phối

Xây dựng chiến lược phân phối & mô hình phân phối

Bootcamp là chương trình đào tạo kết hợp training & coaching 1:1 tinh gọn, tập trung cung cấp phương pháp, tư duy để giải quyết các vấn đề "thực chiến" của doanh nghiệp trong việc xây dựng và quản lý kênh - hệ thống phân phối. Giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh và quản lý vận hành, thực thi hiệu quả hướng đến đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Xem thêm
Xây dựng chiến lược & vận hành B2B Marketing

Xây dựng chiến lược & vận hành B2B Marketing

Bootcamp là mô hình đào tạo tinh gọn dưới hình thức Workshop Training 3 ngày kết hợp với Coaching 1:1 cùng Exxpert, tập trung cung cấp phương pháp, tư duy để giải quyết các vấn đề "thực chiến" của doanh nghiệp về mảng kinh doanh B2B. Giúp doanh nghiệp định hình được chiến lược kinh doanh và quản lý vận hành, thực thi hiệu quả.

Xem thêm

Lộ trình diễn ra Bootcamp

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98