Bootcamp

Bootcamp là chương trình đào tạo kết hợp training & coaching 1:1 tinh gọn, tập trung cung cấp phương pháp, tư duy để giải quyết các vấn đề "thực chiến" của doanh nghiệp trong việc xây dựng và quản lý kênh - hệ thống phân phối.

Bootcamp

Tài liệu

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98